TKETCYE HTAP !

Saygdeer müterilerimiz,kymetli tüketiciler.Yllardr bu sektörde emek veren bir firma olarak geldiimiz nokta bizim açmzdan gerçekten sevindiricidir.Çünkü verdiimiz hizmetin karlnda gösterdiiniz ilgi bizi yukarda da deindiimiz gibi sektörde öncü kurulu yapm bulunmaktadr.
    Bir kurum için en mutluluk verici ey kitlesinden bekledii oranda teveccüh görmesi takdir edilip tercih edilmesidir.Bundan daha büyük bir ödül düünülemez.
    unu herkesin bilmesini isteriz ki bizim sahip olduumuz müteri portföyü kolay kolay kimsenin sahip olamayaca kadar bilinçli, düzeyli ve vefaldr.Bizim müteri ile ilgili bir skntmz yoktur.Sahip olduumuz portföy mevcut kapasitemizi dolduracak kadar geni bir portföydür.Ve her geçen gün portföyümüzün tavsiyeleriyle büyüyen bir kitleye ulayoruz.Bu da bizim sürekli kapasite arttrmamz zorunlu klyor.
    Bu yüzden Fabrikamz kurduumuz yer bizim bir daha asla araya geçmeyecek kadar büyük ve gelitirmeye müsait bir özelliktedir.Yani fiziki mekan açsndan sorunumuzu tamamen çözmü bulunuyoruz.
    Öncelikli olarak portföyümüzün dikkatine sunmak kaydyla bütün tüketicilere u noktalar önemsemelerini özellikle rica ediyoruz.
1-Hal Ykama Fabrikas olarak karnza çkanlarn çok büyük çounluu aslnda bir gerçek mekana sahip deillerdir.
2-Geriye kalan dier ksmnn da büyük çounluu çok ilkel koullarda gözlerinizle mekanlarn gördüünüz takdirde asla halnz ykatmak için içinizin el vermeyecei yerlerde hizmet verenlerdir.
3-Elinize geçen broür ve tantm amaçl kataloglarn hemen hemen hepsi photoshop yöntemiyle bilgisayar ortamnda hazrlanm web siteleri ise tamamen kurgu olup gerçekle alakas olmayan materyallerdir.
    Çou sefer ne olduu belli olmayan makinalar hal ykama makinalar olarak sunulmakta tüketici resmen kandrlmaktadr.
4-stanbul genelinde iyi bir donanma sahip firma saysnn iki elin parman geçmeyecek kadar az olduu bizim tarafmzdan kesin olarak bilinen ve deklare ettiimiz bir durumdur.
5-Tantm broürlerinde hallarnz sigortalyoruz ibaresini gördüünüz bütün firmalarn kelime oyunu yaptn buna kar uyank olmanz gerektiini bilmenizi isteriz.Zira sigortalama sadece i yerindeki hrszlk ve yangna kar yaplabilen bir durum olup çou firmann aslnda bu konuda da bir sigortas olmad yine bildiimiz bir gerçektir.
6-lk olarak bizim yaptmz çar olan "gelin bizi yerimizde görün" çarsn yapanlarn bu çary yapma cesaretinin müteri tarafndan gerçekletirilmediine binaendir.Yoksa müteri bu çarya kulak verip uysayd bu çary yapanlarn hepsi bundan vazgeçecekti.Çünkü yerleri bir insann beenisine asla sunulamayacak kadar ilkel ve elverisizdir.
7-Önemle rica ediyoruz ki hayatnzda bir kere olsun halnz ykamaya verdiiniz yeri görün ve bu firma sahiplerini birebir tanyn.Bunun sizin menfaatinize olduunu bilmenizi isteriz.Lütfen bu çarmza kulak verin ve neden bu denli srarc olduumuzu yaayarak görün.Çünkü size tantm üzerinden yansyan yüzleri gayet cafcafl olan firmalarn gerçeini gördüünüzde hakllmz göreceksiniz.
8-Fabrikamzn Silivri Çeltikte olmas bizim mahallelerde ilkel koullarda hizmet vermediimizin göstergesi olduu gerçeinin olumlu yansmasnn farknda olan baz firmalarn kendi yerlerinin de Silivri'de olduunu dile getirmesi bir igüzarln sonucudur.Ama ayn zamanda mekan görmek isteyenleri caydrmaya yönelik bir adm olduunu tespit etmi bulunuyoruz.
9-Bizim ismimizi kullanan ya da bize kendilerini nispet edenlerin doruyu söylemediklerini deklare ediyoruz.Yan sra hiçbir isme fason hizmet vermiyoruz vermeyiz de.Bu bizim i prensiplerimizin dndadr.
10-Çou tantm broürlerinde sklkla rastladmz bir ibare var ki pes dedirtecek türdendir.Kullanlan malzemenin bitkisel olduu iddias...Bu iddia komik ve gayri ahlaki bir iddia olup insanlarn ne denli ahlak tanmaz ve hukuk bilmez olduunun ibret verici vesikasdr.Bu cüreti göstermenin tüketici bilincinin yeterince gelimemesiyle direkt ilintili olduu düünüldüünde almamz gereken yolun ne kadar uzun olduunu da göstermek açsndan ayrca belirleyici bir ölçüdür.
11-Rekabeti sadece ucuz fiyata endeksleyerek yapanlarn ne müteriye ne de sektöre bir katksnn olmadn biliyor ve birim fiyat 5 TL ve aasnda olanlar ciddiye almamanz bu rakamlarla iyi bir hizmetin verilmesinin mümkün olmadn bilmenizi istiyoruz.Tercih nedeni sadece ucuzluk olanlarn en ucuzu bulmas için ciddi bir piyasa aratrmas yapmalarn öneriyoruz.Bir hizmeti satn alrken tek ölçütü ucuzluk olan müterinin hedef kitlemizin bilinçli müteri olduunu bilmenizi isteriz.Hitap ettiimiz kesim asla sadece zengin kesim deildir.Bütün ekonomik snflara hitap etmekteyiz.Bir snfn muhatab deiliz.Kitlemizin ortak paydas bilinci yüksek kitle oluudur.Bilinçli tüketicinin bulutuu bir hizmet firmasyz.Bu yüzden de bu kitleye hizmet verirken dorusu iimizden mutluluk duyduumuzu da paylamak istiyoruz.
    Atalarn "pahalysa var bir hikmeti ucuzsa vardr bir illeti" eklindeki veciz sözlerini hatrlamakta yarar vardr kansndayz.
12-Fiyatmzn kalite anlaymzdan taviz vermeden hizmeti sürdürmek için olabilecek en aa noktada olduuna inanmanz istiyoruz.Dünya ölçekli olup ülkemizde de yaanan ekonomik krizin faturasn biz de üstümüze düen pay kadaryla yüklendiimizi, artan maliyetlere ramen son dört yldr hiç zam yapmadan hizmete devam ettiimizi takdir etmenizi ve bizi anlayla karlamanz önemle rica ediyoruz.
13-11 yllk tarihimiz boyunca hiçbir zaman müterimize gerçek d bir sunum yapmadk yapmayacaz da! Dürüstlüün en büyük meziyet olduuna olan inancmzn gerei bu anlaytan asla vazgeçmeyeceiz.
14-Ahlakl kazanmann,helal kazanmann ilkemiz olduunu ilan ederek hiçbir müterimizin bize hakknn geçmesine gönlümüzün raz olmayacan bilmenizi istiyoruz.Ne artlarda olursa olsun kazanç öncelikli ve esastr anlaynn gerçekte en büyük kayp olduunun bilinciyle,sizden ricamz olabilecek her türlü yanl ve hatamz hususunda bizi bilgilendirmeniz ve telafi ansn bize tanmanzdr.Çünkü biz hata yapmann deil, hatadan ders çkarmann, hatay deerlendirip telafi etmenin kusur olduuna içten inanyoruz.
15- Yeni Kzlay Hal Ykama Fabrikas olarak sürekli bir geliim içinde yolumuza devam edeceimizi bilmenizi istiyor sizden bizimle daha iyiyi yakalamak adna destek öneri ve tavsiyelerinizi esirgememenizi özellikle rica ediyoruz.Çünkü biz bu sektöre en büyük emei veren firmayz ve bu alanda daima en iyi olmay hedef edinmiizdir.